Pētījumi - Apmācības - Konsultācijas

FacebookInstagram

Mēs īstenojam iniciatīvas, kas balstītas sociālo zinātņu un izglītības pasaulē, ticot, ka tikai tā ir iespējams panākt pārmaiņas mūsu sabiedrībā.

Mūsu darbs ir vērsts uz tādām tēmām kā dzimumu līdztiesība, sieviešu un jauniešu iespēju palielināšana, migrantu un bēgļu iekļaušana, sabiedrības integrācija un kopienas attīstība.

Mēs organizējam apmācības un veicam pētījumus, politikas analīzi un dažādu programmu izvērtējumus.

MŪSU PROJEKTI

Mana Rīga

Mērķis: veicināt Rīgā dzīvojošo bēgļu – Ukrainas civiliedzīvotāju, līdzdalību un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un jauniebraucēju mijiedarbību ar uzņemošo sabiedrību, rosinot apzināties sevi par jauno rīdzenieku.

Aktivitātes: 1) 6 izglītojoši-radošas aktivitātes kopā ar uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem, lai iepazītu Latvijas kultūru un dabu, piedalītos radošās un sporta nodarbībās un apmeklētu nozīmīgus Rīgas kultūras un vides objektus; 2) 2 psiholoģiskā atbalsta – grupu terapijas pasākumus emocionāli grūtā situācijā nonākušajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem; 3) Regulāras sporta aktivitātes Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem, kas, dzīvojot Latvijā, mācās attālināti skolās Ukrainā/ nemācās Latvijas izglītības iestādēs.

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Periods: 01.06.2024.-31.12.2024.

Numurs: RAIC-24-109-li 

Ukrainas sievietes Latvijā – stipras un drosmīgas

Mērķis: nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju, īpaši sieviešu, kuras bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, atbalsta pasākumu īstenošanu Latvijā.

Aktivitātes: 1) 3 psiholoģiskā atbalsta grupas Ukrainas sievietēm; 2) uzņēmējdarbības kurss, konsultācijas un atbalsta pakalpojumi Ukrainas sievietēm uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumos; 3) pētījums par Ukrainas sieviešu, kuras bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā un ir guvušas patvērumu Latvijā, iespējām un vajadzībām. 

Finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds.

Periods: 01.11.2023.-30.06.2024.

Numurs: 2023.LV/NVO_UKR/28 

Lab Futura dzimumu līdztiesības veicināšanai

Mērķis: stiprināt biedrības "Lab Futura", Latvijas nevalstiskā sektora organizāciju un plašākas sabiedrības kapacitāti un veiktspēju dzimumu līdztiesības un sieviešu iespējināšanas jomā.

Aktivitātes: 1) Tiešsaistes kurss nevalstiskā sektora plašākai iesaistei dzimumu līdztiesības veicināšanā; 2) Tiešsaistes kampaņa dzimumu līdztiesības veicināšanai un seksisma mazināšanai; 3) Resursu piesaiste dzimumu līdztiesības veicināšanai un sieviešu iespējināšanai.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Finansē: NVO fonds

Periods: 01.01.2024.-31.10.2024.

Numurs: 2024.LV/NVOF/MIC/010 

FARM HUB. Work in the Nature

Mērķis: Apmācīt vietējos aktīvistus un izglītotājus par viedo koprades centru kopīgu izveidi lauku apvidos sociālām un iekļaujošām aktivitātēm cilvēkiem ar ierobežotām iespējām; Izveidot viedos centrus Eiropas lauku apvidos, tos plānojot, iekārtojot un savstarpēji savienojot; Uzlabot sociālo darbinieku un izglītotāju iespējas uzlabot sava darba kvalitāti, izmantojot mijiedarbību ar dabu.

Aktivitātes: Tiešsaistes/klātienes apmācības vietējiem aktīvistiem un izglītotājiem Latvijā un Itālijā; 1 starptautisks apmācību kurss Latvijā; 2 viedo koprades centru izveide Itālijā un Latvijā nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku sociālai iekļaušanai.

Finansē: Erasmus+

Periods:  01.03.2024.-31.01.2025.

Partneri: Foreste Urbane (Itālija)

Numurs: 2023-2-LV01-KA210-ADU-000174748 

MY TOWN - Local Creative Guides

Mērķis: 4 jaunu radošo maršrutu izveide ar teātra un/vai citiem interaktīviem elementiem lauku pilsētās, lai aizsargātu vietējo nemateriālo kultūras mantojumu, saglabātu vietējos stāstus un atmiņas, veicinātu vietējās kopienas attīstību un radītu jaunas uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējas vietējai kopienai, kas saskaras ar sociālām un ekonomiskām problēmām.

Aktivitātes: 1. Radošo maršrutu izstrāde un uzsākšana 4 pilsētās/ciematos Vācijā, Latvijā, Polijā un Itālijā, izmantojot stāstu stāstīšanu, lomu spēles, spēles elementus un citas teatralizētas un interaktīvas intervences. 2. Tiešsaistes kursa izveide, balstoties uz vietējo gidu apmācību kursiem, balstoties uz pieredzi radošo maršrutu izstrādē. 3. Starptautisks tiešsaistes seminārs, lai veicinātu zināšanu izplatīšanos plašākā mērogā.

Finansē: Erasmus+

Periods:  01.02.2024.-31.07.2025. 

Partneri: ZiB-Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit e.V. (Vācija), Project School (Itālija), Stowarzyszenie "Aktywne Pogranicze" (Polija)

Numurs: 2023-2-DE02-KA210-ADU-000175859 

FacebookInstagram

Es – rīdzinieks un uzņēmējs!

Mērķis: veicināt Rīgā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, iekļaušanos sabiedrībā, īpašu uzmanību veltot Ukrainas civiliedzīvotāju uzņēmējspējas veicināšanai un mijiedarbībai ar vietējiem uzņēmējiem.

Aktivitātes: 1) Uzņēmējdarbības kursa sagatavošana Ukrainas civiliedzīvotājiem un kursa tulkošana; 2) Uzņēmējdarbības kursa īstenošana un konsultāciju sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem; 3) Diskusijas organizēšana  Ukrainas civiliedzīvotājiem ar pieredzes stāstiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu Rīgā/Latvijā.

Projekta finansējumu nodrošina Eiropas Savienība Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros.

Periods: 01.10.2023.-31.03.2024.

Numurs: RAIC-23-18-lī

Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanas pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem

Mērķis: nodrošināt kultūrorientācijas kursus un citus iekļaušanās pasākumus Latvijā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājam, kas veicinās sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.

Aktivitātes: 1) Kultūrorientācijas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem 24 akadēmisko stundu apmērā; 2) Pasākumi, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un uzņemošo kopienu; 3) Tiešsaistes uzņēmējdarbības kurss 16 akadēmisko stundu apmērā Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu un ukraiņu valodā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Periods: 01.09.2023.-31.12.2023.

Numurs: 2023.LV/UKR_KO/2/11

Lab Futura darbības stiprināšana

Mērķis: stiprināt biedrības "Lab Futura" kapacitāti un veiktspēju, lai sekmētu tās mērķu sasniegšanu biedrības darbības jomās, šajā projektā īpašu uzsvaru liekot uz dzimumu līdztiesības jomu.

Aktivitātes: 1) Tiešsaistes kampaņa dzimumu līdztiesības veicināšanai un sieviešu iespējināšanai; 2) Biedrības līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos; 3) Atbalsts  biedrības pamatdarbības nodrošināšanai.

Finansē: NVO fonds

Periods: 01.01.2023.-31.10.2023.

Numurs: 2023.LV/NVOF/MIC/001 

KOMANDA

Alise Vītola

Valdes locekle - nodarbību vadītāja


Pieredzējusi pētniece, izglītotāja un mācību materiālu autore. Viņas darbs ir vērsts uz sieviešu, jauniešu un migrantu iespējināšanu. Alisei ir plaša pieredze ES projektu vadīšanā un doktora grāds ekonomikā.

Gunita Ģēģere

Projektu vadītāja - nodarbību vadītāja

Pieredzējusi projektu vadītāja un eksperte migrācijas un integrācijas jomā. Strādājusi SMO un PMLP Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļā, piedalījusies EUAA misijās bēgļu nometnēs Grieķijā un Kiprā.

Dana Šurova

Nodarbību vadītāja - pasākumu organizatore

Projektu vadītāja pēc izglītības ar plašu pieredzi skatuves mākslā, pasaules apceļotāja un dinamiskās meditācijas trenere. Dana ir arī pieredzējusi pasākumu organizatore.

Maryia Hlukhava

Projektu vadītāja - nodarbību vadītāja

Pieredzējusi projektu plānotāja, koordinatore un apmācību organizētāja. Maryia ir arī izglītotāja neformālās izglītības un sociālo prasmju jomā.

LĪDZDALĪBA

Līdzdalība lēmumu pieņemšanā

Mēs esam pievienojušies Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam un Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam. Mēs piedalāmies Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos.

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana

Mēs esam Latvijas Pilsoniskā alianses biedrs (2023). Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā.

Ģimenei draudzīga darbavieta

Mēs esam pievienojušies programmai "Ģimenei draudzīga darbavieta". Programmas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša.

Mēs strādājam zaļāk

Esam pievienojušies Latvijas Dabas fonda labas gribas memorandam par dabai un videi draudzīgu pasākumu rīkošanu.


Mājaslapa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 2023. gadā. Par mājaslapas saturu atbild biedrība Lab Futura.